Dyslexie

Dyslexie: (Grieks: Dys = niet goed functioneren, beperkt, en lexis = taal of woorden). Dyslexie is een leerstoornis met als belangrijkste kenmerk een hardnekkig probleem bij het aanleren en automatisch toepassen van het spellen en lezen. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening en herhaling nodig, op zowel spelling- als leesgebied. Wanneer bij kinderen met dyslexie zo vroeg mogelijk met een gerichte aanpak van hun lees- en spellingproblemen kan worden gestart, is de kans op succes groter.

Doel:
Wetenschappelijk Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie een neurologische oorzaak heeft. Ook al zijn er talrijke varianten en oorzaken voor dyslexie, in veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. De hersenen kunnen dit op verschillende manieren deels, of in het geval van een milde vorm volledig compenseren door andere hersenfuncties te gebruiken. Dit is afhankelijk van de omvang van de aandoening. Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid en spelling(bron: Wikipedia)

Gevolgen:
Het niet snel technisch kunnen lezen en spellen heeft een directe belemmerende invloed in onze 'talige' maatschappij, waarin veel gelezen en geschreven moet worden.
  • Belemmeringen in het onderwijs
    In het onderwijs moet veel gelezen en geschreven worden. Dit heeft ernstige gevolgen voor het volgen van onderwijs en belemmert kinderen om hun capaciteiten te ontwikkelen. Veel kinderen met dyslexie krijgen vaak een lager advies voor het voortgezet onderwijs dan ze op grond van hun intelligentie aan kunnen.
  • Sociaal-emotionele problemen
    Dyslexie kan het gevoel van eigenwaarde bij een kind zwaar ondermijnen. Het kan tot frustraties leiden als het kind voldoende intelligent is maar het technisch lezen en de spelling, niet onder de knie krijgt, terwijl het bij klasgenootjes probleemloos lijkt te verlopen. Ook kunnen motivatie- problemen ontstaan waardoor kinderen geen zin meer hebben om het lezen te blijven oefenen, terwijl zij juist extra oefening nodig hebben om een minimaal leesniveau te halen.
    Dyslexie is beslist geen luiheid van kinderen, geen gebrek aan intelligentie en geen modeziekte die bedacht wordt door veeleisende ouders.

Werkwijze:
Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag besproken. In de meeste gevallen heeft een kind met leerachterstanden, dyslexie of een vermoeden van dyslexie, al een traject op school achter de rug. Indien de significante achterstand en remediëring niet het gewenste effect heeft gehad, kan hij/zij in behandeling komen.
Voorafgaand aan de behandeling wordt er altijd een pedagogisch didactisch onderzoek gedaan bij het kind. Dit onderzoek is nodig om het spelling- en leesniveau van het kind te bepalen en een behandelplan op te stellen. Tijdens dit onderzoek wordt de spelling op woord- en zinsniveau getoetst. Het lezen wordt op woord- en tekstniveau getoetst. Als dit nodig blijkt te zijn wordt er ook een begrijpend leestoets afgenomen. De resultaten worden in een verslag verwerkt en met de ouders besproken.

De behandeling: lees- en rekenmoeilijkheden
De behandeling is wekelijks, met uitzondering van de schoolvakanties. De duur van de les is 45 minuten.
Voor kinderen met dyslexie of bij een vermoeden van dyslexie wordt begonnen met het aanbieden van de klanken. De reden hiervoor is dat bij dyslexie klanken niet snel en goed verwerkt worden, en de klank-teken-koppeling niet wordt geautomatiseerd.
Er wordt daarbij uitgegaan van de klankstructuur van woorden en op basis daarvan worden regels en afspraken aangeleerd, extra ingestudeerd en regelmatig herhaald. Goede auditieve vaardigheden zijn een voorwaarde voor het leren lezen, door middel van auditieve oefeningen worden deze vaardigheden getraind.

Lees moeilijkheden:
Voor het leren lezen op tempo wordt geoefend met behulp van het flitsen van woorden en zinnen. Voor het stimuleren van de zogenaamde lees-vloeiendheid wordt geoefend met behulp van de RALFI leesmethode. Tijdens deze lessen wordt de spelling ook geoefend met het remediërend software programma 'Woordenhaai'. Kinderen oefenen heel graag met dit programma. De spelvorm is zeer aantrekkelijk voor alle kinderen, en werkt zeer motiverend. Kinderen met dyslexie worden ook op sociaal emotioneel gebied ondersteund en begeleid. Er wordt besproken wat dyslexie is; wat het betekent als je het hebt; welke gevoelens hierbij kunnen ontstaan; welke extra hulpmiddelen scholen kunnen bieden.
Bij kinderen in het Voortgezet Onderwijs wordt regelmatig besproken of er tijdens toetsingen e.d. voldoende rekening is gehouden met de dyslexie door de leerkrachten. Met de leerkrachten, interne begeleiders en de Remedial Teachers van de scholen is regelmatig overleg en wordt er gestreefd naar een optimale samenwerking.
Het huiswerk dat aan de kinderen wekelijks wordt meegegeven is een essentieel onderdeel van de behandeling. Gebleken is dat kinderen die thuis ook regelmatig oefenen een veel grotere vooruitgang boeken, dan kinderen die niet regelmatig oefenen. Aan ouders wordt dan ook gevraagd hierbij een actieve rol te vervullen. Positieve verwachtingen en een constructieve houding van de ouders is voor iedere dyslectische leerling van groot belang. Van de leerlingen zelf verwachten we voldoende inzet, ook bij moeilijke vakken en het accepteren van geboden hulp. Een goede motivatie, doorzettingsvermogen en ondersteuning vanuit de thuissituatie spelen een belangrijke rol.

Rekenmoeilijkheden:
Als een kind wordt aangemeld met rekenmoeilijkheden, volgt er eerst een gesprek met de ouders. Daarin wordt besproken hoe lang de rekenmoeilijkheden zich al voordoen en of er ook andere problemen meespelen.
De eerste lessen worden er toetsen afgenomen, waarbij zowel het algemene rekenniveau wordt getoetst als het tempo en daarmee het automatiseren van het rekenen. Hierbij wordt gelet op het beheersingsniveau en de gebruikte strategieën van de verschillende onderdelen van het rekenen, bijvoorbeeld het optellen en aftrekken, de tafels en de deelsommen en breuken en de verhaaltjessommen.
Daarna wordt er een behandelplan opgesteld, waarbij eerst de rekentechnieken aangeleerd worden en daarnaast ook gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen in het rekenen. Tijdens de lessen wordt er o.a. gewerkt met het computerprogramma 'cijferhaai'.

Algemeen:
Alle leerlingen krijgen een huiswerkmap, met een formulier waar het huiswerk wordt bijgehouden. Er wordt aan het eind van elke les instructie gegeven aan het kind wat het huiswerk is voor die week. Indien mogelijk wordt deze instructie ook aan de ouders gegeven. Het is mogelijk voor alle ouders en/of verzorgers één of meerdere lessen bij te wonen. Na elke periode van 12 behandelsessies worden de kinderen uitgebreid getoetst. De toets-resultaten worden in een verslag verwerkt en aan de ouders gegeven. Tevens worden ouders uitgenodigd de resultaten en de voortgang van hun kind te bespreken. Met toestemming van de ouders ontvangt school ook het verslag.

Dyslexie & talent

kunstenaars:

Leonardo da Vinci
(1452-1519)

Auguste Rodin
(1840-1917)

Pablo Picasso
(1881-1973)

Andy Warhol
(1928-1987)

muzikanten:

W.A. Mozart
(1756-1791)

Ludwig Beethoven
(1770-1827)

John Lennon
(1940-1980)

Robbie Williams
(1974)

wetenschappers:

Charles Darwin
(1809-1882)

Thomas Edison
(1847-1931)

Albert Einstein
(1879-1955)

Steve Jobs
(1955-2011)

acteurs:

Marlon Brando
(1924-2004)

Jack Nicholson
(1937)

Tom Cruise
(1962)

Keira Knightly
(1985)

artiesten:

General Patton Branson
(1885-1945)

Walt Disney
(1901-1966)

Stephen Spielberg
(1946)

Richard Branson
(1950)


Muhammad Ali
(1942-2016)

Dennis Bergkamp
(1969)

Jamie Oliver
(1977)

Marilyn Monroe
(1926-1962)