Mediation

Mediation is een proces van geschilbeslechting, waarbij partijen zich inzetten om hun geschil gezamenlijk op te lossen op grond van wederzijdse belangen uit vrijwilligheid & in vertrouwelijkheid.

een conflict :
is een geschil, dat ontstaat als waarden, doelen, opvattingen en/of belangen van partijen elkaar tegenwerken of uitsluiten.

ontstaan conflict :
een onenigheidje, een meningsverschil, een misverstand, een andere beleving bij een voorval of een verkeerde opmerking ....

soorten conflicten :
verstoorde familierelaties (man-vrouw, broers-zussen, ouders-kinderen), verstoorde arbeidsverhoudingen, burenruzies, nalatenschapskwesties, ontslagprocedures, etc.

gevolgen conflicten :
negeer- en vermijdingsgedrag, negatieve rolpatronen, partijvorming, verzieking van de sfeer ....

wat doet een mediator:
conflicten oplossen als neutrale procesbegeleider.

wanneer mediation:
zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch 'gelijk' heeft of wil krijgen, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. voordeel van mediation:
  • een zaak wordt meestal beduidend sneller opgelost dan via een rechtbank
  • sneller dus in veel gevallen aanzienlijk goedkoper dan via een advocaat
  • door de gezamenlijke oplossing, is de kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding na een succesvolle mediation vele malen groter dan bij een rechtszaak.
  • de kwestie wordt veel breder bekeken dan in een rechtszaak door tevens niet-juridische kanten te betrekken, zoals het verbeteren van de communicatie tussen de partijen.